امتحانات نهائی سمستر خزانی 1399 امروز_مؤرخ_15حمل_1400 در موسسه تحصیلات عالی بادغیس دایر شد

basu_admin
Sun, Apr 04 2021 2:31 PM
BHEI

جریان امتحانات نهائی سمسترخزانی1399 پوهنحی های تعلیم وتربیه،  اقتصاد، زراعت و محیط زیست

در مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسّ

امتحانات نهائی سمستر خزانی 1399 امروز در موسسه تحصیلات عالی بادغیس دایر شد

این امتحان برای تماماً محصلین پوهنحی های چهارگانه موسسه تحصیلات بادغیس امروز مؤرخ15حمل1400 در این نهاد برگزاری گردید.

Latest news

Mon, Feb 27 2023 3:29 PM
Background image

Introducing the Acting Director of Badghis Higher Education Institute

According to letter No. 1745 dated 20-7-1444, the Honorable Head of the Office of the Ministry of Higher Education.
Honorable Maulvi Gholam Rasool Sarvari was appointed as the Acting. . .

Wed, Jul 20 2022 9:15 AM
Background image

Alhaji Samiullah Samim was appointed as the financial and administrative assistant of Badghis Higher Education Institute

Alhaj Samiullah Samim, as the financial and administrative deputy of Badghis Higher Education Institute, was appointed based on the proposal No. 632 dated 14-11-1443 of the head of the. . .

BACK TO NEWS