د رئیس پیغام

د بادغیس د لوړو زده کړو مؤسسه غواړي تر څو لوړي زده کړي په ښه کیفیت او د ټولنی او هیواد د پرمختګ او عامه اسودګۍ د خلکو د دودونو په پام کې نیولو سره په نوی علمی او عصری توګه وړاندی کړي.د دې کړنې د ترسره کولو لپاره مناسبې او غښتلی اداری ته اړتیا ده همدارنګه کله چې کړنې په علمی او اکاډمیکه توګه لازمې ګڼو ترڅو د نړۍ د نورو علمی مرکزونو د پرمختګ او بدلونونو په پام کې نیولو سره په هغه لوری حرکت وکړو، تر څو د نړۍ د علمی ټولنې د تآیید وړ وګرځو.