پیام رهبری

موسسه تحصیلات عالی بادغیس میخواهد تا تحصیلات عالی با کیفیت را متناسب با نیازمندیهای توسعه و انکشاف منطقه و کشور و بهبود رفاه عامه را عرضه نموده با درنظرداشت فرهنگ و عنعنات پسندیده مردم دانش علمی مدرن را رایج نماید .برای این منظور ایجاد اداره کارا و شایسته لازمیست . همچنان هنگام فعالیت های اکادمیک و علمی لازم میدانیم تا بر تحولات و پیشرفت های سایر مراکز علمی جهان نظر داشته در آن جهت حرکت نمائیم تا مورد تائید جامعه علمی جهانی بوده باشیم .